Stadgar Gräsö Skötbåtsförening§ 1 Föreningens ändamål

Gräsö Skötbåtsförening är en ideell förening av personer med intresse för traktens allmogebåtar. Föreningen vill verka för:
- att bevara traktens traditionella allmogebåtar
- att sprida kunskap om, och värna om traktens båtbyggarkonst.


§ 2 Medlemskap

För medlemskap fordras:
- att årsavgift erläggs
- att föreningens stadgar följs.


§ 3 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Ordförande utses av årsmötet, övriga poster fördelas inom styrelsen. Högst två (2) suppleanter utses.
Ordinarie ledamöter väljs för en period av två (2) år, ordförande och suppleanter för ett (1) år i taget.
Suppleant får närvara vid styrelsesammanträden men har rösträtt endast när ordinarie ledamot inte är närvarande.
Val av styrelse skall förberedas av valberedning.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två (2) ledamöter gör framställning härom. Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning.

Styrelseledamot får inte under valperiod avgå från sin befattning utan föregående, skriftlig anmälan till styrelsen. Fyllnadsval skall ske för avgången ledamot eller suppleant på allmänt möte.

Det åligger styrelsen
- att leda föreningens verksamhet och svara för kontakterna utåt
- att besluta i alla frågor som inte ska hänskjutas till allmänt möte
- att besluta om utbetalningar ur föreningens kassa
- att föra medlemsregister
- att till föreningens årsmöte avge styrelseberättelse över det gångna året och tillhandahålla den av revisorerna uppsatta revisionsberättelsen för samma tid samt upprätta inventarieförteckning

Det åligger ordföranden
- att opartiskt leda föreningens och styrelsens möten
- att representera föreningen och teckna föreningens firma. Dock kan ordföranden för särskilda fall delegera dessa uppgifter till annan ledamot av styrelsen.Det åligger sekreteraren
- att föra protokoll vid förekommande möten
- att hålla ordning i föreningens korrespondens
- att biträda ordföranden i skrivgöromål, kallelser etc.


Det åligger kassören
- att svara för föreningens ekonomi
- att förvalta föreningens medel och fonder
- att uppföra slutgiltigt bokslut, som ska vara revisorerna tillhanda i tid före årsmötet.


§ 4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem äger en (1) röst.
Årsmötet håll en gång årligen under tiden februari – maj. Extra möte hålls då styrelsen finner det lämpligt.
Kallelse till årsmöte skall av styrelsen annonseras två (2) veckor i förväg.

Senast en vecka före ordinarie årsmöte skall styrelsens redovisningar för det förflutna räkenskapsåret samt revisorernas berättelse över förvaltningen och räkenskaperna för samma tid samt valberedningens förslag till ordförande samt föreningens styrelse, revisorer och suppleanter vara styrelsen tillhanda.


§ 5 Valberedning

Vid årsmötet skall tillsättas en valberedning bestående av 2-3 ledamöter, varav en skall vara sammankallande. Valberedningen har att förbereda val enligt dessa stadgar samt de övriga val som styrelsen beslutar skall ske vid årsmötet.


§ 6 Revision

Vid årsmötet väljs, på förslag av valberedningen, två (2) revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. Revisorer och suppleant kan omväljas.
Det åligger revisorerna att fortlöpande granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt därom avgiva en till årsmötet ställs revisionsberättelse, vilken skall innehålla förslag, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas styrelsen för det gångna året.


§ 7 Avgifter

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.
Avgifter och ersättningar till föreningen i samband med verksamheten beslutas av styrelsen vid varje enskilt tillfälle.
Medlem som förorsakar föreningen kostnader är skyldig att ersätta föreningen för skadan.

§ 8 Sammanträden

Motioner och förslag skall för att kunna bli föremål för beslut vid följande årsmöte, framläggas skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst trettio (30) dagar före respektive årsmöte. Vid årsmötet kan beslut endast fattas i sådana frågor som upptagits i kallelsen. Styrelsen äger dock rätt att efterhöra mötets mening i ärenden av rutinkaraktär.
Vid årsmötet skall blandannat förekomma
- fråga om mötets stadgeenliga utlysning
- val av ordförande för mötet
- val av sekreterare för mötet
- val av justerare tillika rösträknare
- föredragning av styrelsens årsberättelse
- föredragning av revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- fastställande av avgifter
- val av styrelse och revisorer
- övriga val som styrelsen hänskjutit till årsmötet
- val av valberedning


§ 9 Stadgar

Ändringar eller tillägg till dessa grundstadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte.
Ändring av eller tillägg till övriga stadgar kan ske genom beslut av ett ordinarie årsmöte.
För ändring av stadgarna fordras beslut med minst 2/3 majoritet.


§ 10 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning måste för att äga giltighet fattas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett årsmöte.
Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas för främjande av Gräsö Hembygdsförening.


§ 11 Räkenskapsår och valperioder

Föreningens räkenskapsår för den ekonomiska redovisningen sammanfaller med kalenderåret.

Valperioden omfattar tiden från ett årsmöte till och med följande årsmöte.